Achtergrondinformatie

In mei 2022 werd Stichting Schaapskooi De Parck opgericht, hier leest u wat onze doelstellingen zijn.

Stichting Schaapskooi De Parck

Wie zijn we?

In mei 2022 is Stichting Schaapskooi De Parck opgericht. In de statuten hebben wij onze doelstellingen als volgt geformuleerd:

  • Natuurontwikkeling en beheer met behulp van schapen en/of geiten en educatie hieromtrent vanuit een passende huisvesting ( schaapskooi) op een passende locatie.
  • Een bijdrage leveren aan een gezond opgroei- en leefklimaat voor de bewoners van de omliggende wijken van de schaapkooi en hierdoor een kwaliteitsimpuls en verbetering in het maatschappelijk welzijn en leefomgeving te creëren.
  • En voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk  kan zijn.

Deze website geeft informatie over de manier hoe wij deze doelstelling willen bereiken.

Bestuur

Het bestuur werkt onbezoldigd. De bestuursleden kunnen geen dienstverleningscontracten aangaan met de stichting.

Voorzitter en penningmeester


Secretaris

Jacob Wijnia

Vrijwilligers

Naast het bestuur zijn er diverse vrijwilligers actief bij onze stichting. Zij delen hun expertise, verrichten hand-en-spandiensten of adviseren het bestuur.

Onze missie

Samen kunnen we de aarde mooier maken en het leven van mens, flora en fauna beschermen en koesteren. Stichting Schaapskooi De Parck wil haar fondsen zodanig besteden dat bovenstaande doel weer wat dichterbij komt.

Visie

Met de realisatie van een schaapskooi in deelgebied De Park van Park Lingezegen wil stichting Schaapskooi de Parck een bijdrage leveren aan het volgende:

  • Huisvesting bieden aan de schaapskudde.
  • Ontwikkeling en beheer van deelgebied De Park, gericht op versterking van de circulaire landbouw en het vergroten van de biodiversiteit.
  • Een gezond opgroei- en leefklimaat voor de bewoners van de omliggende wijken.
  • Educatie aanbieden rond thema’s als begroeiing en begrazing, circulaire landbouw, het vergroten van de biodiversiteit, de schaapskudde als zodanig en haar inzet, voortplanting en gezondheid van de kudde. Diverse andere thema’s.
  • Recreatieve functie voor de bewoners in de regio en van verder weg.

Beleid

1. De schaapskooi

Wij willen huisvesting realiseren voor onze kudde in deelgebied De Park van Park Lingezegen.

2. De schaapskudde

Met behulp van de schaapskudde willen we deelgebied De Park ontwikkelen en een bijdrage leveren aan behouden en versterken van de biodiversiteit door duurzaam beheer en circulaire landbouw.

3. Een gezond opgroei- en leefklimaat

Extensieve begrazing door schapen helpt om het deelgebied De Park op een duurzame wijze te onderhouden en te ontwikkelen. Dijken en lanen worden onderhouden door gefaseerde begrazing  en vertonen een toenemende diversiteit in begroeiing. Op die wijze vormt de begrazing een meerwaarde voor het lokale ecosysteem en past het binnen de circulaire landbouw. Een rijkere flora en fauna kan ontstaan en de natuur veert op. De leefbaarheid in de regio krijgt een kwaliteitsimpuls.
Naast verduurzaming van het gebied, vormt de schaapskooi ook een uitgelezen kans om het verhaal over de circulaire landbouw te vertellen en ook zichtbaar te maken. 

4.  Educatie

In of bij de schaapskooi willen we een educatiecentrum realiseren waarin workshops gegeven kunnen worden. Zoals kaarden en spinnen, het verven dan wel vilten of andere vormen van het bewerken van vacht of wol.
Schoolklassen, verenigingen,  personeels- of vriendengroepen zijn welkom voor informatie en lezingen rond diverse onderwerpen. Van het hoeden van schapen met de inzet van honden tot de functie van begrazing bij circulaire landbouw. Van de geschiedenis van het natuurlijke verven tot aan het gebruik van schapenproducten bij de uiterlijke verzorging. We werken nauw samen met Landerij De Park en met Park Lingezegen. Onze visie en doelstelling sluit nauw aan bij die van hen.

5. Recreatie

Ervaring uit andere gemeenten leert dat schapen en een schaapskooi mensen aantrekt. Onze kudde graast in de buurt van diverse recreatieve bestemmingen. Denk hierbij aan Landerij De Park en enkele voedselbossen. Met al deze partijen werken we samen. De realisatie van een schaapskooi is een mooie aanvulling die het voor mensen uit de regio alleen maar aantrekkelijker maakt om de stad uit te komen en van de natuur en cultuur te genieten.
Maar ook voor bezoekers van buitenaf biedt de combinatie van al deze initiatieven iets bijzonders. Elk jaar zullen er diverse evenementen zijn zoals de lammetjesdagen en het schaapscheerdersfeest.

Schaapskooi De Parck